شورای سیاستگذاری

عبدالله معتمدی

عبدالله معتمدی

رئیس
استاد گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی
رئیس دانشگاه علامه طباطبائی
حمیدرضا مقامی

حمیدرضا مقامی

دبیر کمیته علمی
دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
احسان طوفانی‌نژاد

احسان طوفانی‌نژاد

دبیر اجرایی
اسادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راضیه مردی

راضیه مردی

مشاور اجرایی
فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبائی
فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره

عضو شورای سیاستگذاری
دانشیار دانشگاه تهران
محمد جمشیدی مقدم

محمد جمشیدی مقدم

عضو شورای سیاستگذاری
فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبائی
مریم رجبیان ده زیره

مریم رجبیان ده زیره

عضو شورای سیاستگذاری
فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبائی
محسن روشنیان رامین

محسن روشنیان رامین

عضو شورای سیاستگذاری
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
اسماعیل زارعی زوارکی

اسماعیل زارعی زوارکی

عضو شورای سیاستگذاری
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
مریم صفرخانی

مریم صفرخانی

عضو شورای سیاستگذاری
کارمند ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
رحیم مرادی

رحیم مرادی

عضو شورای سیاستگذاری
استادیار دانشگاه اراک

کمیته علمی

سلیمان احمدی

سلیمان احمدی

عضو کمیته علمی
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
اعظم اسفیجانی

اعظم اسفیجانی

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه اصفهان
سعید اسلامی

سعید اسلامی

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
نرجس خاتون اویسی

نرجس خاتون اویسی

عضو کمیته علمی
استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد بحرانی

محمد بحرانی

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
کامبیز بنی هاشمی

کامبیز بنی هاشمی

عضو کمیته علمی
مربی پزشکی دانشگاه علامه طباطبائی
لطیفه پورمحمد باقر اصفهانی

لطیفه پورمحمد باقر اصفهانی

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
زهرا جامه بزرگ

زهرا جامه بزرگ

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه جعفرخانی

فاطمه جعفرخانی

عضو کمیته علمی
استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد جمشیدی مقدم

محمد جمشیدی مقدم

عضو کمیته علمی
فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبائی
جواد حاتمی

جواد حاتمی

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
روح الله خدابنده لو

روح الله خدابنده لو

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه سلطان قابوس عمان
فریبرز درتاج

فریبرز درتاج

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
مریم رجبیان ده زیره

مریم رجبیان ده زیره

عضو کمیته علمی
دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
سید احمد رحیمی

سید احمد رحیمی

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه فلوریدا آمریکا
محمدعلی رستمی نژاد

محمدعلی رستمی نژاد

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه بیرجند
عیسی رضایی

عیسی رضایی

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مجازی تهران
محسن روشنیان رامین

محسن روشنیان رامین

عضو کمیته علمی
استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
اسماعیل زارعی زوارکی

اسماعیل زارعی زوارکی

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
علی اکبر صفوی

علی اکبر صفوی

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شیراز
احسان طوفانی نژاد

احسان طوفانی نژاد

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
آرش عبدی هجراندوست

آرش عبدی هجراندوست

عضو کمیته علمی
استادیار مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
خدیجه علی آبادی

خدیجه علی آبادی

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
سید رسول عمادی

سید رسول عمادی

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مریم فلاحی

مریم فلاحی

عضو کمیته علمی
دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
نسرین محمد حسنی

نسرین محمد حسنی

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه خوارزمی
رحیم مرادی

رحیم مرادی

عضو کمیته علمی
استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک
حسین مرادی مخلص

حسین مرادی مخلص

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
ناصر مزینی

ناصر مزینی

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
هانیه مستور

هانیه مستور

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
حمیدرضا مقامی

حمیدرضا مقامی

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
سید محمد مهدوی

سید محمد مهدوی

عضو کمیته علمی
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی
یوسف مهدوی نسب

یوسف مهدوی نسب

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه خوارزمی
اکبر مؤمنی راد

اکبر مؤمنی راد

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه بوعلی سینا
بهروز مینایی

بهروز مینایی

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علم و صنعت
امید نوروزی

امید نوروزی

عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه واگنینگن هلند و الاباما آمریکا
داریوش نوروزی

داریوش نوروزی

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا نیلی احمدآبادی

محمدرضا نیلی احمدآبادی

عضو کمیته علمی
دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی واحدی

مهدی واحدی

عضو کمیته علمی
استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
محمدرضا وحدانی اسدی

محمدرضا وحدانی اسدی

عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه بجنورد
جلیل یونسی

جلیل یونسی

عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

کمیته اجرایی

فائزه راستگو

فائزه راستگو

عضو کمیته برگزاری
تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
محیا زارع نسب

محیا زارع نسب

عضو کمیته برگزاری
تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
رحیم مرادی

رحیم مرادی

عضو کمیته برگزاری
استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک