• آشنایی با فناوری های نوظهور و کاربرد آن ها در آموزش و یادگیری
  • شناخت چالش ها و قابلیت های فناوری های نوظهور در آموزش و یادگیری و ارائه راهکار برای رفع چالش ها
  • ارائه روش های آموزش و یادگیری متنوع با کاربرد فناوری های نوظهور
  • ایجاد یک محیط تعاملی و همکاری در فرایند آموزش و یادگیری
  • روش های سنجش و ارزشیابی مبتنی بر فناوری های نوظهور