آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-04-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-05-20
تاریخ شروع همایش
1403-07-18 08:00
تاریخ پایان همایش
1403-07-18 17:00